Вступ на магістратуру денної та заочної форми навчання за неспорідненою спеціальністю (на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра)

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

голова Приймальної комісії

_________________ проф. І.Є. Цепенда

„  ”                          2019 р.

П Р О Г Р А М А

вступного випробування (додаткового) 

«РИСУНОК»

для зарахування на навчання за ступенем магістра за спеціальністю

014.12 – Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Додаткова спеціалізація – Середня освіта (Дизайн і декоративно-прикладне мистецтво)

на основі ступеня  бакалавра, спеціаліста, магістра при прийомі на навчання за неспорідненою спеціальністю у 2019 році для несуміжних спеціальностей

 

 

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні Приймальної комісії

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Протокол № _ від „  ”_______ 2019 р.

 

Івано-Франківськ — 2019 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 Метою вступного випробування з “Рисунку” є перевірка знань і відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем магістра за спеціальністю 014.12 – Середня освіта (Образотворче мистецтво), додаткова спеціалізація – Середня освіта (Дизайн і декоративно-прикладне мистецтво) при прийомі на навчання на основі ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра за неспорідненою спеціальністю до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2019 році.

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування.

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел підготовки для вступного випробування.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Програма творчого завдання з «Рисунку»:

Виконати з натури малюнок гіпсової голови на нейтральному фоні.

Малюнок виконується олівцем на аркуші формату А-2.

Вступник повинен:

– Виконати малюнок згідно з вимогами композиції та перспективи.

– Правильно передати пропорції моделі (конструктивна побудова).

– Виявити форму моделі засобами передачі світлотіньових відношень штрихування.

Термін виконання рисунку – 4 годин.

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

2-3 – невдале компонування зображення на форматі

– недостатня оригінальність композиції

– непропорційність зображення

– негармонійне співвідношення тонів

– недостатнє володіння графічними навиками

– незавершеність виконання роботи

– неакуратне виконання роботи

4-5 – вдале компонування зображення на форматі

– достатня оригінальність композиції

– пропорційність зображення

– негармонійне співвідношення тонів

– не володіє графічними навиками

– завершеність виконаної роботи

– акуратне виконання роботи

6-8 – вдале компонування зображення на форматі

– оригінальність композиції

– пропорційність зображення

– гармонійне співвідношення тонів

– досконале володіння графічними навиками

– завершеність виконаної роботи

– недостатня акуратність виконання роботи

9-10 – грамотне компонування зображення на форматі

– оригінальність композиції

– пропорційність зображення

– цілісність виконаної композиції

– гармонійне співвідношення тонів

– досконале володіння графічними навиками

– завершеність виконаної роботи

Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

 

 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Беда Г. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. Учеб. Пособие.– М.: Просвещение, 1981.
 2. Дворник Ю. Методичні рекомендації з ведення занять начерком для студентів 1-4 курсів. – Львів: ЛДІПДМ, 1993.
 3. Кириченко М., Кириченко М. Основи образотворчої грамоти: Навч. посіб.– К.: Вища школа, 2002.
 4. Кирцер Ю. Рисунок и жывопись: Учеб. пособие.– М.: Высш. шк., 2005.
 5. Кузин В. Наброски и зарисовки. М.: «Просвещение», 1970.
 6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник.– М., 2005.
 7. Лукань В. Рисунок. Методичний посібник до навчального курсу.– Івано-Франківськ: Плай, 2005.
 8. Соколова О. Секреты композиции: Для начинающих художников.– М, 2003.
 9. Таранов Н., Иванов С. Основы учебного рисунка и производственной графики.– Львов: Издательство «Свит», 1992.
 10. Учебный рисунок / Под ред. В. Королева. – М., Изобраз. искусство, 1981.
 11. Шпара П., Шпара І. Технічна естетика і основи художнього конструювання. – К., 1978.

 

 

Голова комісії                 _____________                                          Тимків Б. М.